PROIECTE EDUCAȚIONALE ÎN CARE CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ A FOST IMPLICAT CU EXPERTIZĂ DE SPECIALITATE ÎN PERIOADA 2017 – 2021

 

În cadrul schemei de granturi competitive a programului ROSE, UPB a implementat, prin Centrul de Consiliere și orientare în Carieră, un grant pentru înființarea unui centru de învățare. Acest centru este destinat cu preponderență studenților aflați în risc de părăsire a studiilor, din anul I de studii licență. La activitățile din cadrul centrului pot participa, însă, și alți studenți ai universității, inclusiv studenții din ciclul de masterat, universitatea vizând să asigure funcționarea acestuia minim 5 ani după terminarea finanțării.

DENUMIRE PROIECTULUI:

Hai în Centru: Strategii de învățare și de dezvoltare personală pentru reducerea abandonului școlar – SIDPERA

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Durata de implementare: 36 luni (13.12.2017 – 12.12.2020)

Valoarea totală a finanțării solicitate: 907.489,08 LEI 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui Centru de Învățare în vederea îmbunătățirii accesului la o educație de calitate și a reducerii abandonului școlar pentru 500 de studenți din anul I de studii universitare de licență, cu precădere aflați în situație de risc de abandon școlar, printr-un pachet flexibil și interactiv de metode și instrumente, cu efecte formative atât asupra performanțelor academice, cât și asupra integrării sociale, din perspectiva adaptării la viața de student. 

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului sunt definite astfel: 

OS1. Înființarea unui Centru de Învățare într-un spațiu pus la dispoziție de Universitate și amenajat corespunzător prin mici lucrări de renovare și dotări de mobilier smart și echipamente adecvate, care să faciliteze învățarea colaborativă, dar și studiul individual sau asistat, pentru 500 de studenți din anul I de licență, cu precădere aflați în situație de risc de abandon; 

OS2. Dezvoltarea unor abilități necesare integrării sociale, de tip: comunicare, evaluare, relaționare, luare de decizii, gestionare a stresului pentru 300 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon, prin integrare flexibilă și inovatoare a sesiunilor individuale cu cele de grup, în cadrul activităților de coaching și dezvoltare personală, consiliere profesională și orientare în carieră;  

OS3. Creșterea performanței în învățare prin intervenții inovatoare la nivelul universității, care valorifică efectul formativ al predării în echipă, complementar celui de învățare reciprocă, în scopul oferirii de sprijin educațional individualizat și diferențiat pentru 100 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon, în cadrul unor programe remediale;

OS4. Familiarizarea cu specificul vieții universitare pentru o integrare mai bună și mai rapidă din punct de vedere academic și social, printr-o abordare inovatoare la nivelul universității a activități de tutorat și prin ateliere de lucru pe domenii tematice, oferite pentru 400 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon.

 

ALTE PROIECTE

implementate cu expertiză CCOC 
pe componenta Consiliere și orientare profesională în proiecte POCU, dar și în alte Scheme de granturi necompetitive pentru universități (Proiectul ROSE), după cum urmează: 
 1. ”Profesori inovatori – Studenti antreprenori (PISA)”, Proiect finanțat POCU, cod SMIS 125202;  perioadă de implementare: 2019 – 2021;
 2. ”Prevenirea abandonului în anul I de studii în Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică PRO-FIMM”, Acord de grant nr. 50/ SGU/ NC/I; implementare în perioada 2018-2019;
 3. ”Creșterea retenției în studiile universitare în cadrul învățământului energetic INCREASE”, Acord de grant nr. 47/ SGU/ NC/I implementare în perioada 2018 – 2019;
 4. ”Imbunătățirea oportunităților de participare la învățământul de calitate în cadrul Facultății de Inginerie Electrică” – TOPICFIE; implementare în perioada 2018-2019;
 5. ”Mobilizare, Organizare și obiecTive pentru învățământul unIversitar de Viitor – MOTIV pentru viitor!” – Acord de grant ROSE AG 144/SGU/PV/II; implementare în perioada 2019; 
 6. „Promovarea învățământului superior tehnic prin colaborarea cu mediile preuniversitar și socio-economic”, CNFIS – FDI- 2018-0171¸ implementare în perioada 2018;  
 7. ”Promovarea învăţământului superior tehnic prin colaborare cu mediile preuniversitar şi socio-economic”, CNFIS-FDI-2019-0051; implementare în perioada 2019;  
 8. „Promovarea învățământului superior tehnic prin colaborarea cu mediile preuniversitar și socio-economic”, CNFIS – FDI-2020-0072; implementare în perioada 2020;
 9. ”Profesori inovatori – Studenti antreprenori” (PISA), cod SMIS 125202; implementare în perioada 2019 – 2021; 
 10. „Dezvoltarea sistemelor de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA)”, cod SMIS 124705; implementare în perioada 2019 – 2020;
 11. ”Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat” (Be Antreprenor!)cod SMIS 124539; implementare în perioada 2019 – 2020;
 12. ”Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră” (A-Succes) Cod MySMIS: 125125; implementare în perioada 2019 – 2020;
 13. ENGAGE STUDENTS – ”Promoting social responsibility of students by embedding service learning within HEIs curricula” (contract nr. 2018-1-RO01-KA203-049309)”; implementare în perioada 2019 – 2020;
 14. „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB, Cod contract: AG149/SGU/NC/II (Facultatea de Transporturi); implementare în perioada 2020.
 15. ”Creșterea echității educaționale și combaterea abandonului școlar în cadrul FILS”, Acord de grant nr. ROSE AG 350 SGU SS III (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine); implementare în perioada 2020 – 2021.
 16. ”Dezvoltarea competențelor în domeniul Ingineriei Medicale – DCMed, AG nr. 201/SGU/NE/II” (Facultatea Inginerie Medicală); implementare în perioada 2020-2021.
 17. ”Asigurarea accesului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei energetice”, AG. Nr. 366/SGU/SS/III (Facultatea de Energetică); implementare în perioada 2020-2021.